Algemene voorwaarden / Privacy

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst
1.1. Een Reservering is pas definitief nadat de reservering door Kinky Holiday is bevestigd.
1.2. Een overeenkomst middels een online-reservering komt tot stand op het moment dat de gast het aanbod aanvaard middels het invullen van het boekingsformulier. Kinky Holiday zal de ontvangst van deze inzending bevestigen per email. Zonder bevestiging kan de gast de overeenkomst altijd ontbinden. Dit in afwijking van artikel 1.1.
3.10. Kinky Holiday stelt de informatie op de website met de grootste zorg samen, desondanks kunnen er bij de overdracht van gegevens en/of door technische storingen of andere omstandigheden onjuistheden in de gegevens voorkomen en/of de gegevens onvolledig zijn. Alle tot stand gekomen online-reserveringen zijn onder voorbehoud van kennelijke wijzigingen en/of fouten. Indien wijzigingen en/of fouten leiden tot het wijzigen van de prijs, heeft de gast recht op kosteloze annulering.

Artikel 2. Verplichtingen van Kinky Holiday
2.1. Tenzij anders overeengekomen zal Kinky Holiday de BDSM bed & Breakfast aan de gast ter beschikking stellen vanaf 15.00 uur op de dag van de aankomst tot 12.00 uur op de dag van vertrek.

Artikel 3. Annulering
3.1. Annulering dient schriftelijk, of online via het daarvoor bestemde formulier (->annuleren), te geschieden.
3.2. Bij annulering tot 7 dagen vóór de aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht.
3.3. Bij annulering tot 2 dagen vóór de aankomstdatum wordt 33% van de eerste overnachting in rekening gebracht.
3.4. Bij annulering daarna of indien u niet komt opdagen wordt 100% van de eerste overnachting in rekening gebracht.

Artikel 4. Prijzen en betaling
4.2. U rekent af via een bankoverschrijving.
4.3. In overleg en als het valt binnen de mogelijkheden, pint of betaalt u contant bij aankomst. Bij contante betaling ontvangen we graag een kopie van uw ID-bewijs.
4.4. Belastingen en andere kosten: In de prijs is de BTW inbegrepen. Toeristenbelasting niet van toepassing. Servicekosten niet van toepassing.

Artikel 5. Aansprakelijkheid en huisregels.
5.1. Het SM appartement is gelegen in een woonwijk, dus gelieve niet aankomen of vertrekken in fetisj kleding.
5.2. Geen verhuur ten behoeve van prostitutie.
5.3. Luidruchtige activiteiten in het appartement zijn alleen toegestaan met de ramen dicht. Deze kunnen worden geblindeerd.
5.4. Gebruik van alle apparatuur op eigen risico.
5.5. Huisdieren zijn helaas niet toegestaan.
5.6. Het appartement moet netjes worden achtergelaten.
5.7. Geen kaarsvet op toestellen, vloeren of ander meubilair.
5.8. Roken is over het algemeen verboden in het SM appartement. Het rookalalarm maakt u er anders op attent.
5.9. Er wordt een respectvolle omgang met de aanwezige apparatuur verwacht, voor schade is de huurder aansprakelijk.
5.10. Alleen het geregistreerde aantal personen mogen in de BDSM Bed & Breakfast verblijven.
5.11. Plas- en poepseks is niet toegestaan.
5.12 Geen toegang voor jongeren onder 18 jaar.

Privacybeleid

Kinky Holiday – https://www.kinkyholiday.nl

Over ons privacybeleid

Kinky Holiday geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Kinky Holiday. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 03/08/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen Versio. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Versio heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden,zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Versio is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelenbestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Versio heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens tevoorkomen. Versio is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Onze website maakt gebruik van Mailerlite, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Mailerlite. Mailerlite zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen.  Uw persoonsgegevens worden door Mailerlite beveiligd opgeslagen. Mailerlite maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieëndie inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. [AANBIEDER] behoudt zich het recht voor om uwgegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie metderden te delen.mailerliteVOORBEELD: Onze website maakt gebruik van [AANBIEDER], een derde partij die het e-mailverkeer afkomstigvan onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangtvan onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van [AANBIEDER]. [AANBIEDER] zal uwnaam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onzewebsite is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze websiteontvangen.

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uwpersoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om dedienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneensvan toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uwgegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van deverwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomsttussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onzedienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser enbesturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

In voorkomende gevallen kan Kinky Holiday op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijkgeval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedtdaartegen verzetten.

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dittevens opvatten als een vergeet verzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijketermijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten metbetrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welkerechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomenafschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoekadministreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in demachineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om eenklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op eenverkeerde manier gebruiken.

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voorprivacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkersdie deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebbenopgeslagen.

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoonvoor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoeherleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voorprivacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft nietlanger worden verwerkt.

Naar allewaarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veiligekoppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.Recht van bezwaar en overige rechtenU heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevensdoor of in opdracht van Kinky Holiday. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking stakenin afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieënvan gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Uheeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te wordenonderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u vanmening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in dezegegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in dezeprivacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meestrecente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevensmet betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Kinky Holiday

Esdoornstraat 3 8021WB Zwolle Nederland
T:061541-4768
E info@kinkyholiday.nl